آیا کامپیوتر کوانتومی گوگل در سال ۲۰۲۰ تمام بیت کوین ها را استخراج خواهد کرد؟

بحث کامپیوتر کوانتومی در طی ۱ سال گذشته توجه بسیاری

ادامه مطلب