وارن بافت: بیت کوین مثل صدف دریایی بی‌ارزش است

اینکه وارن بافت، موسوم به غیب‌گوی اوماها، علاقه‌ ی چندانی 

ادامه مطلب