دومین شهر بزرگ کره جنوبی به دنبال راه‌اندازی ارز دیجیتال اختصاصی است

 بعد از سئول پایتخت این کشور،بوسان  دومین شهر پرجمعیت کره

ادامه مطلب